საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელ.სამსახური

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

ნიკოლოზ რევაზიშვილი

+974 4473 9499

მრჩეველი,
საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

გოჩა ორაგველიძე

+974 4473 9499

+974 3322 3549 (მობ., ცხელი
ხაზი - საკონსულო საკითხები)

მრჩეველი

თეონა ქორიძე

+974 4473 9499

+974 6603 2087 (მობილური)

ფინანსური მენეჯერი

ალექსანდრე მოწონელიძე

+974 4473 9499

+974 3373 1210 (მობილური)